Financiële instrumenten en risicomanagement

De Groene Hoogte Soesterberg

Aan onze bedrijfstak kleven veel financiële risico’s die samenhangen met projecten, prijsstelling, kwaliteit, planning of kasstromen. Precies om die reden worden deze op alle niveaus binnen ons bedrijf gemonitord vanuit de directie.

Ons financiële risicomanagement omvat de actieve bewaking van kasstromen op korte en middellange termijn. Zo kunnen de risico’s op financiële markten tijdelijk worden teruggeschroefd. Financiële investeringen op de lange termijn zijn bedoeld voor duurzame rendementen. Wij gebruiken kapitaal waarvoor dat bedoeld is. Handel in financiële activa voor speculatieve doeleinden of handel in opties zijn voor ons geen optie.

Het merendeel van ons risico­management concentreert zich dus rond projectrisico’s bij ontwikkelings-en bouwactiviteiten. Ons dashboard is een periodiek en gestandaardiseerd verslag dat de vooraf ingeschatte risico’s signaleert. Zo vertaalt een verhoogd risicoprofiel zich in een hogere voorcalculatorische risico-opslag bij onze projecten. Naast de prijs- en kwaliteitsrisico’s managen we tijdens het ontwikkel- en bouwproces ook de tijdsrisico’s. Voor verschillende onderdelen gelden specifieke vormen van risicomanagement:

• Heilijgers Projectontwikkeling

Zonder onderzoek worden er geen onherroepelijke verplichtingen aangegaan of directe investeringen gedaan. Voorbeelden zijn de problematiek rond ruimtelijke ordening, markt(prijs) onderzoek, worst-case-scenario’s of de verkoopsnelheid van een project in relatie tot rentekosten. Alle aandachtsgebieden worden samen­gevoegd in een investerings­aanvraag. Op basis van dit document neemt de directie een gefundeerd besluit. Onderdeel van het bewakingsproces vormt de met een partner ontwikkelde stichtingskosten­opstelling met een geïntegreerde risicoanalyse, een planning, een financieel overzicht en een liquiditeitsprognose.

De Groene Hoogte Soesterberg

• Heilijgers Bouw

Voorafgaand aan de start van bouwprojecten vindt het calculatieproces plaats. Een essentieel onderdeel hiervan is de kansen- en risicomatrix. Dit model beschrijft de diverse kansen en risico’s, de wijze waarop de risico’s te beheersen zijn en hoe elk risico kan worden afgeprijsd. Het af te prijzen risico telt dan door in de kostprijs van het project wanneer deze niet voor 100% kan worden geneutraliseerd.

Tijdens het realisatieproces maken we gebruik van scenario-analyses. Bij alle projecten van materiele omvang wordt onderscheid gemaakt tussen een real-, worst- en best-case-resultaat, inclusief onderbouwing.