Organisatorische ontwikkeling

De Oude Boomgaerd in Rijsoord

Veiligheid, productaanbod, acquisities of werklocaties; onze organisatie is volop in beweging. We selecteren de volgende opvallende items:

  • In de tweede helft van 2019 hebben wij met Pim Schipper een bedrijfsleider planvoorbereiding aangenomen om beter te kunnen voldoen aan de vraag van de opdrachtgevers.
  • In 2019 is een nieuw performance management systeem geïmplementeerd met als doel 'het goede gesprek' voeren. We zijn ervan overtuigd dat dit gesprek uiteindelijk resulteert in ‘werkgeluk’.
  • Om digitaal en efficiënt te kunnen werken hebben we afgelopen jaar de documentmanagement­oplossing M-Files geïmplementeerd voor de stafdiensten. In 2020 willen we dit verder uitrollen naar de projectorganisatie.

Speerpunten 2020

Klimaatbewust en circulair ondernemen:

Wij willen een bestaand kantoorpand in Amersfoort circulair herontwikkelen tot woningen. Ook sloop­opgaven pakken we circulair aan. Verder gaan we door met de ontwikkeling van concepten. Naast de PS-Woning (polystyreen) en het 3D-betonprinten onderzoeken we ook andere bouwmethoden die ons helpen de CO₂-uitstoot en materiaal-footprint te reduceren.

Betaalbaarheid:

De woningprijzen stijgen en worden daarmee steeds minder bereikbaar voor de minder draagkrachtige doelgroep. Door de toenemende regeldruk en stapeling van eisen vanuit het Rijk, provincie en gemeenten worden bouwplannen steeds duurder, terwijl de vraag naar woning onverminderd hoog blijft. Daarom willen wij ons de komende jaren focussen op betaalbare woningen. Denk hierbij aan huurwoningen en goedkope koopwoningen teneinde onze omzet op niveau te houden. Dit doen we enerzijds door in te zetten op productieafspraken met beleggers en woning­corporaties, die onze woningen kunnen afnemen en vervolgens weer verhuren. Anderzijds zetten wij in op goedkopere en efficiëntere bouwmethodes.

Verbouwingen De Speler Utrecht

Leiderschap

Gelukkige medewerkers blijven ons doel. Een mooie uitdaging, want in een tijd waarin veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen en waarin de context snel verandert, is het belangrijk dat medewerkers met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. We willen dat medewerkers het gevoel hebben verbonden te zijn met de organisatie en haar doelen. Zoals kwaliteit in het werk ervaren, maar ook het gevoel hebben dat je in control bent wanneer veranderingen zich aandienen. Dat vraagt iets van medewerkers, maar ook van leidinggevenden. Om invulling te geven aan ‘de 5 ingrediënten van werkgeluk’ (persoonlijke groei, zingeving, vertrouwen, autonomie en vitaliteit) worden leidinggevenden in 2020 verder getraind in hun leiderschapsvaardig­heden. Wij geloven oprecht dat goed leiderschap één van de belangrijkste sleutels is tot werkgeluk.