Toelichting op de kerncijfers

De gerealiseerde omzet 2019 is op het niveau van het ‘Budget 2019’, terwijl het resultaat boven het budget is uitgekomen. De omzet van het bouw­bedrijf was in 2019 hoger dan gepland door de start van enkele grote werken voor derden in het laatste kwartaal van 2019.

De omzet van projectontwikkeling was lager door vertraging in de start van de bouw van twee werken. De verhoging van het resultaat is het gevolg van hogere resultaten bij de projecten van het bouwbedrijf. Ondanks een verlies op het bouwproject Carré van Bloemendaal te Bloemendaal is het projectresultaat hoger dan begroot met name door goed management op de onderdelen: Prijs, Tijd en Kwaliteit. Ook de resultaten van de afgesloten projecten zijn hoger dan begroot.

De algemene kosten pakten in 2019 hoger uit dan gepland door extra eenmalige kosten. Met name de inhuur van extra calculatiecapaciteit was hier van invloed.

Deze extra kosten zijn meer dan gecompenseerd door de hogere project­resultaten. Het resultaat voor belasting is gestegen van € 3,0 miljoen (Budget 2019) naar € 3,5 miljoen gerealiseerd in 2019.

Verbouwing herensociëteit Amicitia Amersfoort

Voornaamste bedrijfsrisico’s en onzekerheden

Onze hoofdactiviteiten project­ontwikkeling, bouw, onderhoud en renovatie, kennen elk afzonderlijk hun eigen risico’s en onzekerheden. Per activiteit zijn dit de belangrijkste:

Projectontwikkeling

  • Afzet- of marktrisico: als ontwikkelaar van woningen zijn wij sterk afhankelijk van de mogelijk­heden van de kopers om een woning te kopen en daarmee van het onder­liggende consumenten­vertrouwen. In 2019 zijn de woning­verkopen op niveau gebleven. We hebben echter wel geconstateerd dat de absolute belangstelling bij met name het duurdere segment woningen licht is afgenomen. Voor 2020 verwachten wij dat meer particuliere kopers zullen afhaken door het absolute prijsniveau van de woningen. Onze aandacht zal daarom naast de particuliere kopers meer gericht zijn op woning­corporaties en particuliere beleggers. Door kleinere en goed­kopere woningen aan te bieden willen we de woningen betaalbaar houden voor starters.
  • Betaalbaarheid woningen: de prijsstijgingen in de noordvleugel van de Randstad (met name de regio’s Amsterdam en Utrecht) vlakken af. Buiten deze regio’s lijkt er nog sprake van een inhaal­effect van prijs­stijgingen. Dat hebben we teruggezien in de regio Amersfoort afgelopen jaar. Er is veel belangstelling voor deze woningen van mensen elders uit de Randstad, waar het prijsniveau hoger ligt. De betaalbaarheid in onze regio komt hierdoor nog verder onder druk. Wij verwachten dat de groei van de woningprijzen komend jaar geleidelijk zal afnemen.
  • Milieu en wetgeving: in 2019 zijn de bouw- en infrabedrijven geconfronteerd met de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Volgens de zogenaamde herziene AERIUS-stikstofcalculatie voldoen onze actuele projecten aan alle eisen. Indirect leidt een bezwaar hier wel tot vertraging van een project. PFAS heeft nog niet geleid tot vertraging van onze projecten. Ook hier blijven we alert op mogelijke vertragingen en consequenties. Als laatste vereist de invoering van de wet Kwaliteitsborging, die vanaf 2021 van kracht is, organisatorische wijzigingen in 2020. Dit zal leiden tot hogere bouwkosten.
  • Bouwprijs: door de aantrekkende markt zijn de bouwprijzen de afgelopen periode fors gestegen. Schaarste aan materialen en personeel speelden hierbij een grote rol. Daarnaast hebben overheids­eisen grote impact op de bouwkosten. Met name die van gasloze woningen stijgen fors. Om de bouwkosten te beperken, ligt de nadruk op inventieve oplossingen voor de toepassing van installaties, verdere standaardisering en automatisering.

Bouw, onderhoud en renovatie

  • Medewerkers: gekwalificeerd personeel blijft onze belangrijkste asset. In de tweede helft van 2019 hebben we de vacatures voor het kantoorpersoneel voor een groot deel kunnen invullen. Wel hebben we nog vacatures voor bouwplaats­medewerkers en uitvoerders.

Wij blijven investeren in een goed werkklimaat om zeker op individueel niveau de betrokkenheid te vergroten. Centraal in ons personeelsbeleid staat het:

  1. behouden van eigen medewerkers;
  2. aantrekken van (jonge) talentvolle medewerkers;
  3. inventiever omgaan met de stijgende leeftijd van onze (bouwplaats)medewerkers.

Graag binden we jonge en talentvolle medewerkers door ze een persoonlijke uitdaging en groei­perspectief te bieden en door aandacht en waardering te hebben voor de medewerkers. Het verloop binnen Heilijgers is relatief laag. Wel is er natuurlijk verloop doordat medewerkers met (vroeg)pensioen gaan of omdat contracten niet verlengd worden. Daarvoor is instroom van nieuwe medewerkers nodig. Deze instroom is nu onvoldoende. Daarom kijken we ook naar leren in de praktijk, (bij)scholing en zij-instromers.

Cruciaal is dat we onze vakkennis behouden. Dat betekent dat we een omgeving moeten maken waarin medewerkers zo lang mogelijk gezond en gemotiveerd kunnen blijven werken. En tegelijkertijd zullen de ervaren vaklieden de komende jaren hun kennis en ervaring moeten gaan overbrengen op de minder ervaren collega’s. Kortom duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers is van groot belang. Heilijgers besteedt hier veel aandacht aan: onder andere het geven van workshops, het treffen van concrete voorzieningen op de bouwplaats en individuele gesprekken over duurzame inzetbaarheid. Maar ook een Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) is onderdeel van het beleid.

In 2019 hebben we een nieuw performance management systeem geïmplementeerd met als doel het voeren van het “goede gesprek”. Wanneer we in staat zijn om het goede gesprek met medewerkers te voeren, kun je als bedrijf anticiperen op wat er op individueel niveau speelt. De eerste ervaringen met het nieuwe performance management systeem zijn overwegend positief. Ook in 2020 besteden we aandacht aan het goede gesprek.

  • Prijsstijging partners: De schaarste van de materialen en capaciteit van onderaannemers is in 2019 minder hevig dan in 2018. Dit heeft (nog) niet geleid tot lagere inkoopprijzen.

In 2020 verwachten we dat deze schaarste op de inkoopmarkt verder af zal nemen, mede door de PAS-problematiek. Onzeker blijft of en wanneer de prijzen zullen gaan dalen. Wij blijven actief sturen op het bepalen van het juiste inkoopmoment voor onze projecten en op het verbeteren van de samen­werking met onze strategische partners (‘verbinden’).

‘Ons streven naar ‘gelukkige medewerkers’ zorgt voor meer betrokkenheid, het maakt onze contacten en het werk zoveel leuker’
image
image

Villa Paaslo Amersfoort