Toelichting op de kerncijfers

Ontwikkeling gedurende het boekjaar

Deze omzet en resultaten zijn ruim boven het in vierde kwartaaloverzicht van 2017 opgestelde ‘Budget 2018’. De omzet en het resultaat van met name projectontwikkeling zijn fors hoger door de start van de bouw en vlotte voortgang en verkoop van enkele grote projecten in 2018. Ook de resultaten in het bouwbedrijf zijn hoger dan geprognosticeerd. Dit met name door de positieve inkoopresultaten van de lopende en opgeleverde bouwprojecten.


De algemene kosten pakten in 2018 hoger uit dan gepland. Oorzaken zijn de aanname van extra personeel (UTA) en eenmalige extra uitgaven zoals het inhuren van adviseurs en extra marketingactiviteiten.


Deze extra kosten zijn meer dan gecompenseerd door de hogere projectresultaten. Het resultaat voor belasting is gestegen van de € 3 miljoen (Budget 2018) naar € 4 miljoen gerealiseerd in 2018.


Voornaamste bedrijfsrisico’s en onzekerheden

De hoofdactiviteiten: Projectontwikkeling en Bouw, onderhoud en renovatie, kennen elk afzonderlijk hun eigen risico’s en onzekerheden. Per activiteit zijn dit de belangrijkste:


Projectontwikkeling

• Afzet- of marktrisico: als ontwikkelaar van woningen zijn wij sterk afhankelijk van het consumentenvertrouwen en de ontwikkelingen van de rente op de hypotheekmarkt. In 2019 verwachten wij dat een deel van de particuliere kopers en beleggers zullen afhaken door het absolute prijsniveau van de woningen. Voor de langere termijn verkleinen we onze afhankelijkheid van de kopersmarkt door diversificatie. Dit betekent dat we ons richten op woningcorporaties en particuliere beleggers. Ook bekijken we de mogelijkheid om een woonfonds op te richten met lokale informal investors of beleggers. De in te brengen woningen kunnen dan door Heilijgers worden ontwikkeld, gebouwd en onderhouden.


Verkoopprijzen woningen: de afgelopen jaren hebben een sterke stijging laten zien van de verkoopprijzen van koop- en huurwoningen. De oorzaak was een sterk stijgende vraag versus een dalend aanbod in de regio’s Utrecht, Amsterdam en Amersfoort. Precies die gebieden waar Heilijgers voornamelijk actief is. In de regio’s Amersterdam en Utrecht lijkt de sterke groei af te vlakken. Met name rond Amersfoort zien we op korte termijn nog een inhaaleffect van de prijsstijgingen. We verwachten dat ook deze groei op langere termijn zal afvlakken.


Bouwprijs: door de aantrekkende markt zijn de bouwprijzen de afgelopen periode fors gestegen. In 2019 denken wij dat die prijzen doorstijgen. In combinatie met afvlakkende verkoopprijzen staan de marges of zelfs de haalbaarheid van projecten onder druk. Wij blijven hierop anticiperen door ons te richten op een betere samenwerking met onze strategische partners (‘verbinden’) en door het inkoopmoment te optimaliseren. Op langere termijn verwachten we dat de bouwprijzen ook afvlakken doordat er meer capaciteit in de markt beschikbaar komt.


Bouw, onderhoud en renovatie

• Medewerkers: het tekort aan gekwalificeerde medewerkers blijft. Tegelijk zijn zij voor ons het belangrijkste factor. Graag investeren wij in een goed werkklimaat om zeker op individueel niveau de betrokkenheid te vergroten.


Centraal in ons personeelsbeleid staat het:

1) behouden van eigen medewerkers;

2) aantrekken van jonge talentvolle medewerkers;

3) inventiever omgaan met de stijgende leeftijd van onze (bouwplaats)medewerkers.


Graag binden we jonge en talentvolle medewerkers aan door ze een persoonlijke uitdaging en groei-perspectief te bieden. De arbeidsinstroom voor bouw en vastgoed is echter onvoldoende. Daarom kijken we ook naar leren in de praktijk, (bij)scholing en zij-instromers.


Cruciaal is dat we onze vakkennis vasthouden, oftewel duurzame inzetbaarheid van ervaren mensen. Onder andere workshops en Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) worden zo onderdeel van onze bedrijfscultuur.


In 2019 gaan wij een nieuw performance-managementsysteem invoeren gericht op de medewerker zelf. Daar waar we eerst streefden naar tevreden medewerkers, gaan we nu voor ‘gelukkige medewerkers’.


• Prijsstijging partners: de sterke prijsstijgingen, die in 2017 sterk zijn ingezet, gaan ook door in 2019. We voorzien we dat deze stijgingen op middellange termijn afvlakken doordat de haalbaarheid van projecten in het geding is. Het risico van leveringsproblemen blijft vooralsnog actueel. Door onze strategische partners zo vroeg mogelijk bij projecten te betrekken, kunnen we veel prijs- en leverings-problemen voorkomen en beperken we de continuïteitsrisico’s.

‘Daar waar we eerst streefden naar tevreden medewerkers, gaan we nu voor gelukkige medewerkers.’

Video ‘Werkgeluk bij Heilijgers’